top of page
משקי הדרום לבן שקוף.png
משקי הנגב לבן שקוף.png
לוגו סופי 3 לבן חצי שקוף.png

 מימון וליסינג

דנה ליס ודנה מימון

ענפי בעלי החיים

רפת, בקר ובעלי כנף

ענפי הצומח

גידולי שדה ועוד

ענף האנרגיה

גז, דלק בצובר ודלקנים

ענף המזון

מטבחים ומרכולים

About
אודות משקי דן
רכש משקי הדרום והנגב

בשנת 2003 הקימו משקי הנגב ומשקי הדרום את משקי דן. תאגיד רכש משותף המונה כיום 111 משקים, חברים במשקי הדרום ובמשקי הנגב, ארגונים ומוסדות כלכליים.

משקי דן נועד לגיבוש כוח הקניה המצרפי הקיים במשקים, להשגת ערך מוסף בייעול, חסכון ובקרת שוק - לטובת הלקוח. הרכש המשותף על ידי משקי דן משיג תועלות רבות שמפירותיהם נהנים הלקוחות.

 

מדובר בכוח רכש מצרפי החזק מכל רכש פרטני.

דרכי פעולה

הפעילות מתבצעת על ידי גיבוש של "קבוצות רכישה".

אנו מקבצים קבוצות של קניינים מאותו תחום פעילות שיש להם ענין משותף ברכש. "מועדוני לקוחות". צרכי הרכש של הקבוצה צפים ועולים מתוך הקבוצה ואנחנו מרכזים את הצרכים ומתרגמים אותם לכח קניה עוצמתי.

 

בשלב הבא אנו נושאים ונותנים עם ספקים רלבנטיים ומגבשים עסקה עם ספק אחד או עם כמה ספקים. את העסקה אנו מלווים בכל מחזור החיים שלה עד להשלמת האספקה במלואה ללקוח מצד אחד והעברת תשלום לספק מצד שני.
 

ספר משקי דן.jpg
bottom of page