top of page

מידן סולר - מאי 2024

חודש מאי הוא באופן מסורתי חודש של אסיפות משקים שנתיות במשקי הנגב ובמשקי הדרום. ארבעה וחצי חודשים פלוס מינוס לוקח לסכם שנת פעילות בהיבטים השונים, לרכז את המידע ולערוך אותו בצורה ברורה (מה שב"מאסטר-שף" נקרא – לְצַלחֵת), לארגן מקום יפה ולהביא בפני ציבור הבעלים.

בסיכומים של שנת 2023 מובלט מאד הרבעון האחרון של השנה, הרבעון שברובו ככולו (למעט ששה ימים) התחוללה מלחמת חרבות ברזל. ההשפעה של הרבעון הנורא הזה נמשכת ועוד תימשך חודשים ארוכים קדימה וכולנו מייחלים להשגה של מטרות המלחמה כפי שהוצהרו - לשובם של החטופים, למיגור החמאס ולהשבת הביטחון בפרט ומסלולם התקין של החיים בכלל לכל רחבי הארץ.

במסגרת הסיכומים והצגת נתוני הרכש יוצגו גם נתוני רכש של מוצרי אנרגיה (קונבנציונאלית)

היקפי הפעילות בשנת 2023 (ערכים נומינליים) ירדו ב – 23 מיליון ₪ (16%) חלק מהירידה מיוחס לשינויי מחירים וחלק לשינויים בהרגלי הקניה, לרוב בהקשר למלחמה.

תזכורת – תהליך בקרה על כמות הסולר שהתקבלה במשק.

סדר פעולות בזמן הפריקה - יותר מהמלצה:

·         חובה על נציג המשק להיות נוכח בזמן פריקת הדלק.

  1. שלב א – בתחילת הפריקה, חובה לבדוק נורית פלומבה ירוקה דולקת + ותעודת המשלוח תואמת לנפח התא.

  2. שלב ב – מומלץ לפרוק את הדלק דרך המונה של המשאית במידה וניתן.

  3. שלב ג – בסוף הפריקה לוודא יחד עם הנהג שצינור המילוי ריק.

4.  שלב ד – להשוות את כמות הדלק לפני ואחרי קבלת הדלק: בתעודת המשלוח, במד הזרימה של המכלית

ובמחשב המדיד האלקטרוני.

לסיכום : חשוב לבצע את הסעיפים לפי הסדר ורק אז לחתום על תעודת המשלוח ולשחרר את הנהג.

 חשוב לבדוק כמה ליטר דלק קיבלתם בעזרת לפחות 4 גורמים עיקריים :  תעודת המשלוח מבית הזיקוק, הנוריות שמופעלות בבית הזיקוק, מונה המשאית ונתוניי המדיד האלקטרוני במחשב. זה שיש מדיד ידני וזה שכתוב בתעודת המשלוח וזה שהנהג אמר, זה לא מספיק. חובה לבדוק ולוודא בעיניים.

 תקנות מנהל הדלק בעניין חותם אלקטרוני   https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_854.htm


Comments


bottom of page