top of page

תמונת שוק - 10.09.23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב שבוע טוב,

שבוע שעבר בבורסת הסחורות: כמעט ללא שינוי בתירס, סויה וכוספה סויה.

חיטה ונפט בעלייה קלה."הרעה קלה" בדירוג מצב יבולי תירס וסויה במדינות מפתח: איווה, אילינוי ואינדיאנה לא יצרה עליית מחירים. היבולים נמצאים בשלבים מתקדמים של מילוי קלחים ותרמילים ופוטנציאל גידול/קיטון ביבול מתחיל להצטמצם.


חריגה במספרים גדולים- לקראת סוף השבוע פורסמו בארה"ב נתוני סיכום לשנת שיווק (יצוא) תירס וסויה: ביצוע מול "תקציב". היקף היצוא קטן בצורה משמעותית משנה קודמת, בתירס: ירידה של 34%- 20 מיליון טון פחות, שווה ערך לכמות התירס שישראל מייבאת ב 10 שנים.

עיקר הירידות נבעו מקיטון משמעותי בייצוא לסין 47%- (7 מיליון טון פחות), יפן 33%- (3 מיליון טון פחות), מקסיקו 11%- (2 מיליון טון פחות) וקולומביה 44%- (2 מיליון טון פחות). שנת השיווק מתחילה ב 1 בספטמבר ומסתיימת ב 31 לאוגוסט.


מבט קדימה – יום שני דוח שבועי איכות יבולים וביום שלישי 12/09 הדוח החודשי USDA. דוח חשוב בהיבט של הערכת היבולים לאייקר. עד כה יש פער בין תחזית סיור היבולים של Crop Farmer וסקרים פרטיים נוספים לבין תחזית אוגוסט של USDA. האם USDA יורידו את תחזית היבולים כפי שעושות החברות הפרטיות? השוק מעריך: בתירס 173.5 בושל לאייקר, ובסויה 50.2 בושל לאייקר. ככל שהדוח של יום שלישי יהיה קרוב למספרים הללו (אני מעריך בזהירות) שלא יהיו שינויים במחיר. ככל שהמספרים יחרגו עלולות להיווצר תנודות במחירי תירס וסויה. דוח חשוב נוסף הוא דוח המלאי הרבעוני שיפורסם ב 29/09


לשאלות, הערות ו/או התייעצות


Comments


bottom of page