top of page

אסדרה - מיתווה וטפסים להצטרפות

להלן הטפסים להצטרפותכם לאסדרת תחנות הדלק בקיבוצים:

1. עקרונות מרכזיים בתכנית האסדרה

2. נוסח המתווה המוסכם במלואו

3. תעריפים מוזלים לתשלום עבור שלבי האסדרה

מסמכי הצטרפות לתכנית, ייפוי כח והתחיבות לתשלום:

1. נספח א'- טופס חתימה לקיבוץ על הצטרפות לתוכנית האסדרה

2. ייפוי כח לעורך דין

3. התחייבות לתשלום

להבהרות ניתן לפנות לתמיר ארז 050-5403259

עקרונות מרכזיים בתכנית האסדרה 23.7.23
.pdf
הורידו את PDF • 87KB
תכנית אסדרה סופית לתחנות דלק בקיבוצים - סופי חתימת אבי חיים 26.06
.pdf
הורידו את PDF • 354KB
תעריפון מוזל קידום תכנית האסדרה מול הקיבוצים 13.7.23
.pdf
הורידו את PDF • 109KB
נספח א
.pdf
הורידו את PDF • 125KB
יפויי כוח לעורך דין
.pdf
הורידו את PDF • 51KB
הוראת תשלום למשקי דן (003)
.pdf
הורידו את PDF • 42KB
댓글


bottom of page