top of page

מסמכי הצטרפות לקבוצה

במפגשים שקיימנו לאחרונה בקשר למיתווה האסדרה של תחנות הדלק חולקו שלושת הטפסים המצורפים כאן.

מי שרצה להצטרף ועדיין לא חתם מוזמן להוריד את הטפסים, לחתום ולהעביר אל תמיר.

בהצלחה!

1. נספח א'- טופס חתימה לקיבוץ על הצטרפות לתוכנית האסדרה

2. ייפוי כח לעורך דין

3. התחייבות לתשלום

להבהרות ניתן לפנות לתמיר ארז 050-5403259

נספח א
.pdf
Download PDF • 125KB
יפויי כוח לעורך דין
.pdf
Download PDF • 51KB
הוראת תשלום למשקי דן (003)
.pdf
Download PDF • 42KB
Comments


bottom of page