top of page
הנהלה וצוות משקי דן
רכש משקי הדרום והנגב

מנכ"ל משקי דן - מיכה אמיר


מנהל הרכש היצרני - רענן כץ

עוסק בתשומות לגידול בעלי חיים; תשומות לגידולי שדה ומטע; תשומות, חומרי גלם וחומרי עזר לתעשייה ועוד.


מנהל הרכש הצרכני - תמיר ארז

עוסק במוצרי אנרגיה – דלק לסוגיו השונים, שמנים ועוד; מוצרי מזון, שירותים וחומרי עזר לענף המזון, מוצרים ושירותי תקשורת קווית וסלולארית; מוצרי פארמה; מוצרים ושירותים לפרט ולמשק הבית.


רענן כץ – מימון חוץ בנקאי של ציוד חקלאי ותעשייתי ושל כלי רכב ותחבורה.


נאוה ישרים וריקי בלום – קשרי לקוחות


כולנו עומדים לרשות הרכזים, הגזברים ומנהלי הענפים בכל המרחב – לייעוץ מקצועי ולעמידה נוחה ויעילה מול הספקים, בביצוע עסקאות.


הנהלת משקי דן
עודד זבולון – מנכ"ל משקי הנגב (יו"ר)

מיקי ליזר – יו"ר קבוצת משקי הדרום

מיכה אמיר – מנכ"ל משקי דן

יגאל יצחק – מנהל הכספים של משקי הנגב

עירית רגב – מנהלת הכספים של משקי הדרום

בנג'ו ברמן – מרכז משק בארות יצחק

תמנע ריין – גזברית עלומים

Office work
bottom of page