top of page
קורסים וקהילות

אנחנו במשקי דן מייחסים חשיבות רבה לפיתוח וטיפוח הקשרים עם הלקוחות – מנהלי הענפים והפעילויות במשקים.


לשם כך אנחנו מקיימים סדרות של מפגשים קבוצתיים על פי תחומי ענין – מקצועיים ואחרים.


המסגרת הקהילתית מהווה פלטפורמה ללמידה שיתופית, לחלוקת ידע מקצועי, להעצמה אישית, להיוועצות
עמיתים להגברת תחושת השייכות, להקניית סביבה קבוצתית תומכת ומצמיחה.


וכאמור – לקיום ופיתוח של הקשרים בין בעלי התפקידים במשקים לבנינו בארגון.

Conference
bottom of page