top of page
הנהלה וצוות משקי דן
רכש משקי הדרום והנגב

כולנו עומדים לרשות הרכזים, הגזברים ומנהלי הענפים בכל המרחב – לייעוץ מקצועי ולעמידה נוחה ויעילה מול הספקים, בביצוע עסקאות.

כל הצוות.jpg
Conference Room
חברי הנהלת משקי דן
רכש משק
י הדרום והנגב

עודד זבולון – מנכ"ל משקי הנגב (יו"ר)

מיקי ליזר – יו"ר קבוצת משקי הדרום

מיכה אמיר – מנכ"ל משקי דן

יגאל יצחק – מנהל הכספים של משקי הנגב

עירית רגב – מנהלת הכספים של משקי הדרום

בנג'ו ברמן – מרכז משק בארות יצחק

תמנע ריין – גזברית עלומים

bottom of page